Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení tovaru predávajúcemu. Pri uplatnení reklamácie sa kupujúci riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste.

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany kupujúceho alebo osoby, ktorá kupujúcemu montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním. Za vadu nemožno považovať zmenu tovaru alebo jeho vlastností ,ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia ,v dôsledku prirodzených zmien materiálu,v dôsledku akéhokoľvek poškodenia používateľom alebo nesprávneho zásahu.

Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste/dodacom liste. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.

Záručná doba. Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv je stanovená na minimálne 24 mesiacov, alebo ohraničená dátumom spotreby tovaru. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča kupujúcemu telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný tovar vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí kupujúcemu ďalší postup pri vybavovaní reklamácie

Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných tovarov, ktoré kupujúci obdrží pri kúpe tovaru.

Upozornenie: Váš monitor a tlačiareň nemusia zobrazovať farby také, aké sú v skutočnosti.

Vrátenie tovaru

Všetok tovar zakúpený v našom eshope nám môžete vrátiť do 14 kalendárnych dní od jeho prevzatia bez udania dôvodu.

K vrátenej sume sa bohužiaľ nemôžu počítať prepravné náklady za poštovné, pretože tovar bol odoslaný a poštovné sa platí poskytovateľovi prepravy.

Tovar ktorý ste sa rozhodli vrátiť nesmie byť poškodený, zmontovaný a musí byť zabalený v originálnom obale.

Vrátený tovar prosíme posielať na adresu:

Daza Dolný Kubín

Radlinského 2249/ 19

026 01 Dolný Kubín

Postup pri vrátení tovaru:

 1. OZNÁMENIE O VRÁTENÍ TOVARU – predtým ako tovar odošlete na našu adresu je nutné, aby ste nás o tejto skutočnosti informovali. Vyplňte prosím Odstúpenie od kúpnej zmluvy a odošlite nám to mailom ešte pred odoslaním tovaru na adresu daza@daza.sk.
  Tovar prosím neposielajte bez spätného vyrozumenia o tom, že tovar môžete poslať.
 2. VRÁTENIE TOVARU – vrátený tovar nám prosíme pošlite na adresu:
  Daza Dolný Kubín, Radlinského 2249/19, 02601 Dolný Kubín.
  K tovaru je potrebné pribaliť aj príslušné originálne doklady (faktúru, záručný list, dodací list, príjmový doklad, …). Vrátený tovar musí byť kompletný, neporušený, nepoužitý, v pôvodnom stave a schopný ďalšieho predaja, zásielka musí obsahovať pôvodnú účtenku a číslo účtu, na ktorý Vám budú vrátené peniaze.
  Pri reklamácii alebo vrátení tovaru sú kupujúcemu vrátené len peniaze za tovar, nie poštovné a balné. Tovar, prosím, zasielajte len bežnou balíkovou službou, dobierku neprijímame.
 3. VRÁTENIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV – finančné prostriedky za vrátený tovar budú poslané na Vaše číslo účtu do 30 dní od uznania reklamácie.
 4. V prípade zasielania reklamovaného tovaru poštou je potrebné, aby bol už vykonaný vyššie uvedený prvý kontakt, bez predchádzajúcej dohody nebude reklamovaný tovar prijatý k reklamácií, predávajúci má právo zásielku odmietnuť.
 5. NÁKLADY NA VRÁTENIE TOVARU – náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
 6. CENA VRÁTENÉHO TOVARU – spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

Na všetok nami ponúkaný tovar sa vzťahuje zákonom stanovená záručná lehota 24 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru. K tovaru prikladáme daňový doklad ktorý je zároveň dodacím a záručným listom.

Ak kupujúci zistí po prevzatí tovaru, že tovar má vady, je povinný túto skutočnosť neodkladne oznámiť predávajúcemu. Všetky reklamácie vybavujeme cez e-mail.

Kupujúci musí oznámiť predávajúcemu zistené závady najneskôr do 1 dňa odo dňa prevzatia zásielky.

Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté: nesprávnym a neodborným použitím, vplyvom poveternostných vonkajších vplyvov, mechanickým poškodením, prípadne inými vonkajšími vplyvmi. Po doručení Vašej reklamácie budete o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informovaný. Predmet určený k reklamácii musí byť doručený predávajúcemu do miesta jeho podnikania, spolu s písomným oznámením a presným popísaním závady, inak bude reklamácia neplatná. Pri reklamácii je potrebné predložiť doklad o zaplatení, prípadne jeho kópiu. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Všetky náklady spojené s neoprávnenou reklamáciou hradí kupujúci.

Reklamácie zvyčajne posudzujeme najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia.
Ohľadom pandemickej situácie súvisiacej s ochorením Covid 19 (a jeho mutácii), môže byť doba vybavenia reklamácie dlhšia. Spôsobené je to obmedzeným fungovaním našich dodávateľov, zatvorenými predajňami a obmedzeniami vyhlásenými vládou Slovenskej republiky.

Výsledok reklamácie bude bez zbytočného odkladu oznámený zákazníkovi, spravidla: telefonicky, písomne alebo emailom.

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia.