Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre zásielkový predaj 

v ďalšom len „VOP“ (e – shop)

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú odo dňa schválenia obchodné vzťahy medzi predávajúcim:

Daza, spol. s. r. o., Radlinského 2249/19, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36 415 570, zapísaná Obvodným úradom Dolný Kubín pod číslom Živnostenského registra 503-6422

Bankový účet: 1828764056/0200 Vúb Dolný Kubín

email: daza@daza.sk

 

a

 

spotrebiteľom/kupujúcim: 

 

fyzické a právnické osoby nakupujúce cez E-SHOP na www.daza.sk

a to v rozsahu zákonnej úpravy

zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (v ďalšom len „OZ“), ako aj

zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane kupujúceho (v ďalšom len „ZOS“),

zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane kupujúceho pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (v ďalšom len „ZOSZP“) a zákona č. zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov (v ďalšom len „ZOÚ“); právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

 

I.

Objednávka

 

– Kupujúci objednáva výrobky predávajúceho prostredníctvom obchodného systému nachádzajúcom sa na elektronickej adrese www.daza.sk (v ďalšom len „e-shop“) a to písomnou formou (faxom, e-mailom/vrátane objednávky cez e-shop/). Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú ( pokiaľ nie je nižšie uvedené inak ) a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku (§ 9 ods. (1) ZOSZP (v ďalšom len „Zmluva“).

 1. Pri každej objednávke je kupujúci povinný uviesťmeno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne (prípadne faxové) číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, spôsob dopravy (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky pokiaľ ju automatizovaný systém akceptuje). Tieto údaje budú v zmysle ZOÚ použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe ( s výnimkou osoby zabezpečujúcu prepravu tovaru ); kupujúci ich odoslaním súhlasí aby boli spracované predávajúcim.
 2. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho ktorým momentom vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Najneskôr  počas nasledujúcich 2 pracovných dní sa pracovníci predávajúceho skontaktujú s kupujúcim a overia objednávku, druh tovarov a ich množstvo, spôsob dopravy a oznámia možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady a to spravidla telefonickou formou na základe ktorého overenia a doplnenia údajov predávajúci vykoná akceptáciu objednávky. Akceptácia objednávky (bez ohľadu na spôsob vykonania objednávky) je predávajúcim vždy vykonávaná formou akceptačného emailu, alebo akceptačnou smskou. Od momentu doručenia akceptácie objednávky kupujúcemu je objednávka pre kupujúceho záväzná, pokiaľ z týchto VOP, alebo z akceptačného emailu nevyplýva niečo iné, ktorým momentom vzniká kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim.
 3. Kupujúci má právo stornovať objednávkubez poplatku najneskôr v deň doručenia akceptácie pokiaľ doručí storno objednávky do 15 hod. príslušného dňa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou(faxom, e-mailom). Potvrdenie včasného stornovania oznámi predávajúci kupujúcemu tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu preukázania existencie dokladu storna pre predávajúceho a za účelom zastavenia vybavovania objednávky.

 

II.

Dodacie podmienky

 

 1. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy tovarov rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený kupujúcemu pri overovaní objednávky.
 2. Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 7 do 30 dní od doručenia akceptácie objednávky kupujúcemu.
 3. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.

 

III.

Cena, platobné podmienky a prepravné

 

 1. Cena tovarov je stanovená cenníkom predávajúceho zverejnenom v e-shope. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov, alebo v dôsledku zmeny kurzu. Platná cena tovaru bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.
 2. Kupujúci uhrádza cenu tovaru VOPREDbankovým prevodom na číslo účtu 1828764056/0200 a je povinný pre účely identifikácie platby použiť identifikátory uvedené predávajúcim číslo obejdnávky alebo meno a priezvisko do variabilného symbolu/špecifického.

Po dohode s predávajúcim je možná úhrada ceny tovaru vkladom na účet predávajúceho. Podmienkou uznania platby ceny tovaru pred prevzatím tovaru je, že táto platba bude preukázateľne pripísaná na účet predávajúceho a predávajúci neeviduje voči kupujúcemu žiadnu neuhradenú pohľadávku. Tovar, ktorý bude v e-shope označený ako IHNEĎ K PREVZATIU bude 5 kalendárnych dní od doručenia akceptácie objednávky kupujúcemu rezervovaný pre kupujúceho. Ak v priebehu tohto termínu nedôjde k pripísaniu/doručeniu platby za tovar predávajúcemu, má predávajúci právo po predošlom upozornení kupujúceho odstúpiť od zmluvy. V prípade, že predávajúci akceptuje bankou potvrdený príkaz k úhrade, zodpovedá kupujúci za to, že príkaz bol vystavený s termínom ihneď a na účte je dostatok finančných prostriedkov k okamžitému uskutočneniu platby.

 1. Spôsob dopravy si volí kupujúci sám cez formulár objednávky e-shope, alebo pri inom spôsobe komunikácie. Kupujúci si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:
 2. c) kuriérom ( zasielateľskou službou ) – cena je stanovená podľa cenníka spoločnosti Gebruder Weis, ktorej služby využívame a nezávisí od vzdialenosti ale od hmotnosti tovaru. Hmotnosť tovaru je uvádzaná v cenníku vrátane obalu, ale keďže vychádzame len z údajov čistej hmotnosti tovaru, ktorú uvádzajú výrobcovia a dovozcovia, kupujúci uhrádza len cenu podľa čistej hmotnosti tovaru, udávanej výrobcami a dovozcami:

 

 1. Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená kupujúcemu pri overovaní objednávky, prípadne predávajúci odporučí kupujúcemu lacnejší variant dopravy, spôsob dopravy uvedený v akceptácii objednávky je záväzný.

 

IV.

Preberanie tovaru

 

 1. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke, inak zodpovedá predávajúcemu za škodu, ktorú mu spôsobí neprevzatím tovaru. Objednávateľ je oprávnený tovar opakovane doručiť v prípade pokiaľ v dohodnutom termíne a adrese nedôjde k prevzatiu tovaru a to v deň a čas, ktorý dohodne so kupujúcim. V prípade ak aj druhý pokus o doručenie tovaru bude neúspešný, predávajúci je oprávnený odstúpiť od  Zmluvy a predávajúci má v takomto prípade právo požadovať od kupujúceho úhradu nákladov zmareného doručovania.
 2. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste/dodacom liste. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.
 3. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovarom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má tovar v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný tovary a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.
 4. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovary a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru a služby ešte neprešlo na kupujúceho.
 5. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

 

V.

Právo kupujúceho na odstúpenie od zmluvy

 

 1. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, kupujúceho a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť kupujúceho. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Tovar nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s tovarom musí kupujúci odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod. ), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná kupujúcim. Tovar sa nevracia na dobierku; takto zaslaný tovar sa neprijíma a vracia späť.
 2. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za tovar alebo službu vráti kupujúcemuvopred dohodnutým spôsobom späť.
 3. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch (všetky prípady sú uvedené v 12 ods. 5 ZOSZP):
 4. a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 5. b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 6. c) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.
 7. V prípade akceptovania požiadavky kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy  po lehote 7 pracovných dní /výhradne na zvážení predávajúceho/, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 10% z fakturovanej ( vystavenej ) peňažnej čiastky.
 8. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku ( odstúpiť od zmluvy ) alebo jej časti ak:
 9. a) sa tovar nevyrába alebo sa prestal vyrábať,
 10. b) zmenila sa cena dodávateľa tovaru,
 11. c) vystavená cena tovaru bola chybná.
 12. Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitie práva kupujúceho odstúpiť od zmluvy podľa § 12  zákona č. 108/2000 Z.z., darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť is ním súvisiace poskytnuté darčeky.
 13. Pri vystavení dobropisu môže byť od kupujúceho vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu II. (v zmysle §3 zákona 428/2002 Z.z., O ochrane osobných údajov).

 

VI.

Záruka a servis

 

 1. Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných tovarov, ktoré kupujúci obdrží pri kúpe tovaru.
 2. Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv je stanovená na minimálne 24 mesiacov, alebo ohraničená dátumom spotreby tovaru. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení tovaru predávajúcemu. Pri uplatnení reklamácie sa kupujúci riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste.
 3. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany kupujúceho alebo osoby, ktorá kupujúcemu montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.
 4. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča kupujúcemu telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný tovar vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí kupujúcemu ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

 

VII.

Záverečné ustanovenia

 

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje kupujúceho. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.
 2. 2. Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce z OZ, ZOS, ZOSZP, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
 3. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej sieteako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 

Prajeme Vám príjemný nákup v našej spoločnosti. Pokiaľ máte seriózny záujem o kúpu vybraných tovarov v našom obchode, naši zamestnanci sú Vám plne k dispozícii a ochotní poradiť, aby Váš vybraný tovar bol pre Vás čo najefektívnejší, najbezpečnejší a doprava čo najlacnejšia.

Upozornenie: Váš monitor a tlačiareň nemusia zobrazovať farby také, aké sú v skutočnosti.

Kontakty:

Mobil: 0915 825 999

Tel./fax: 043/5865432

e-mail: daza@daza.sk

pracovný čas:

08.30-17.00 pondelok – piatok

 

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre žilinský kraj

Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 041/ 7632 130

fax č.: 041/ 7632 139

e-mail: za@soi.sk

 

 

V Dolnom Kubíne, dňa 30.10.2012                                 Daza, spol. s. r. o.